NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY (CHLP)

Povinnosti v oblasti nakládání s CHLP jsou dané především těmito právními předpisy:
 • Zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
 • Zákonem č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)
 • Nařízením ES č. 1272/2008 (CLP)

REACH
Registrace, hodnocení a autorizace chemických látek (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
Dne 18. prosince 2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro které se vžila zkratka REACH. Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. Evropská agentura pro chemické látky bude řídit technické, vědecké a administrativní aspekty systému REACH

CLP
Klasifikace, označování a balení látek a směsí (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008. Účelem nařízení CLP je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb chemických látek, směsí a některých specifických předmětů.


Naše nabídka služeb pro oblast nakládání s CHLP:
 1. Bezpečnostní listy (BL) - vypracování včetně klasifikace (např. při uvádění na trh nebo při dovozu CHLP); překlady BL z angličtiny, němčiny, ruštiny příp. i dalších jazyků; revize BL; uvedení BL do souladu s legislativními požadavky.
 2. Návrh a vypracování etiket pro označování obalů s CHLP.
 3. Vytvoření registru chemických látek a přípravků podle potřeby objednatele.
 4. Oznamování informací o chemických směsích do databáze CHLAP.
 5. Oznamování informací o klasifikaci a označování chemických látek do databáze ECHA (Registrace CHL podle REACH, Oznamování chemických látek podle CLP).
 6. Oznamování informací ECHA o SVHC látkách obsažených v předmětech (nová povinnost pro výrobce a dovozce předmětů obsahujících látky zařazené do Seznamu kandidátů).
 7. Zajištění odborně způsobilé osoby pro nakládání s CHLP.
 8. Zajištění školení fyzických osob (zaměstnanců) nakládajících s CHLP.
 9. Vypracování písemných 'Pravidel' o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí pro vybrané CHLP
 10. Případné další služby v oblasti nakládání s CHLP dle požadavků klienta.


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2023