VÝKON FUNKCE EXTERNÍHO EKOLOGA

I menší společnosti jsou vystaveny řadě povinností plynoucích z právních předpisů v oblasti životního prostředí. Obvykle jsou uvaleny na jednoho určeného pracovníka, který je musí vykonávat nad rámec svých profesních povinností. Většinou však nemá potřebné vzdělání v této oblasti, informace ani čas. Nabízíme vám proto našeho zaměstnance, který všechny výše uvedené předpoklady splňuje, tyto činnosti pro vás může zajišťovat externě a především přebírá zodpovědnost na sebe respektive na naší společnost.

Obecná charakteristika výkonu funkce externího ekologa :
 • dochází do společnosti ve sjednané dny, nejméně 1 krát měsíčně (podle potřeby častěji)
 • sleduje emise do životního prostředí ve všech oblastech: ochrana vod, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
 • podle potřeby tyto emise bilancuje
 • vede evidenci emisí podle zvláštních předpisů nebo samostatných programů
 • sleduje a zpracovává všechna hlášení povinná ze zákona nebo uložená orgány státní správy
 • zastupuje nebo je přítomen jednání s orgány státní správy
 • zpracovává a vede potřebnou dokumentaci

Výhody pro klienta :
 • jsme lacinější, než když si budete platit vlastního zaměstnance (plat + odvody na pojištění + vybavení počítačem, školení)
 • poskytujeme záruku za námi vykonané práce
 • poskytujeme jistotu, že nepřehlédnete jakékoli změny v legislativě
 • nabízíme finanční úspory (za pokuty, poplatky, ceny za odstranění odpadů) - máme přehled o trhu a nabídneme vždy optimální řešení

Řeší: Divize expertizy a EMS


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2023