Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


VYJÁDŘENÍ OSOBY S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ (HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK) K POVOLENÍ NAKLÁDAT S PODZEMNÍ VODOU

Povolení k nakládání s vodami se ve smyslu § 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodního zákona) vydává na časově omezenou dobu. V povolení se stanoví účel, rozsah, povinnosti a případně podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pokud vodoprávní úřad nerozhodne jinak.

K tomu je třeba dodat, že v § 8, odstavci 1 zákona č. 254/2001 Sb. najdeme podmínky, za kterých je třeba získat povolení k nakládání s podzemními vodami, což v praxi znamená, kdy je třeba mít i vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.

Je to v případě jejich odběru, akumulace, jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, v případě umělého obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou a v případě jiného nakládání s nimi. Dále je nezbytné získat povolení, tedy i vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do podzemních vod za účelem získání tepelné energie a k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, případně do vod povrchových.

V praxi je v současné době nejvyhledávanější hydrogeologický posudek jako součást žádosti o vodoprávní povolení odběru podzemní vody z domovních studní (příp. jiných vodních zdrojů) v rámci uvedení odběru do souladu s platnou legislativou.

Hydrogeologický posudek se zpracovává v následujících případech odběru podzemní vody :

 • u studní vybudovaných před 1.1.1955, pokud odběr podzemní vody slouží pro jiný účel než pro individuální zásobování domácností pitnou vodou;
 • ze studní vybudovaných po 1.1.1955, pokud odběr slouží pro individuální zásobování domácností pitnou vodou ale uživatel nemá platné povolení k odběru vody;
 • ze studní vybudovaných po 1.1.1955, pokud odběr vody slouží pro jiný účel než pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, tedy pro fyzické osoby podnikající, pro právnické osoby, pro neziskové organizace, sdružení, spolky, apod.:
  • jejichž uživatel nemá platné povolení k odběru vody;
  • jejichž uživatel má platné povolení k odběru vody, avšak toto bylo vydáno před 1.1.2002, tzn. že povolení zaniká ke dni 1.1.2008;
  • jejichž uživatel má platné povolení k odběru vody vydané po 1.1.2002 ale požaduje provést změnu odběrného množství.

Požadovaným dokumentem bývá někdy také zjednodušený vodohospodářský pasport vodního díla.
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ STUDNÍ A ZAŘÍZENÍ K ODBĚRU VODY

Dnem 31. 12. 2007 skončila platnost povolení k odběru (podzemní a povrchové) vody a povolení k vypouštění odpadních vod.

Nabízíme Vám vyřízení příslušné agendy spojené s plněním požadavků vodního zákona, které se týkají :
 • Povolení k provozování studní a zařízení k odběru vody
 • Povolení k vypouštění odpadních vod z čistíren a kanalizací

Řeší: Divize sanace a průzkumy


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019