Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


PORADENSTVÍ, TECHNICKÁ POMOC, INŽENÝRING, VZDĚLÁVÁNÍ

Základní skupiny nabízených služeb:

1. Auditing
 • zpracování celkového auditu environmentálního chování podniku (Corporate Audit)
 • zpracování dílčího auditu z hlediska určitého ekologického problému (Issue Audit)
 • vypracování auditu dodržování zákonů, předpisů, norem a smluvních závazků podniku v ochran životního prostředí (Compliance Audit)
 • vypracování auditu ekologických důsledků minulé a současné činnosti, zejména pro vyhodnocení závazků a rizik při převodech majetku, půjčkách a pojistkách
 • vypracování environmentálního profilu podniku
Řeší: Divize expertizy a EMS

2. EIA, IPPC
 • hodnocení vlivu na životní prostředí - EIA (Environmental Impact Assessment) - oznámení záměru, vypracování dokumentace podle přílohy 4 Zákona číslo 100/2001 Sb. a zpracování posudků na dokumentaci
 • poradenství při zpracování žádosti o vydání Integrovaného povolení dle Zákona číslo 76/2002 Sb.
 • výkon funkce odborně způsobilé osoby dle Zákona číslo 76/2002 Sb.
 • provádění biologického hodnocení podle §67 Zákona o ochraně přírody
Řeší: Divize expertizy a EMS

3. Odpadové hospodářství
 • zpracování plánů odpadového hospodářství
 • vedení firemní evidence odpadů
 • zpracování Hlášení o produkci nakládání s odpady
 • zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
 • identifikační listy nebezpečných odpadů (zpracování a dodání na CD)
 • překategorizace odpadů osobou pověřenou MŽP
 • zpracování žádostí k souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
Řeší: Divize expertizy a EMS, Divize odpady

4. Vodní hospodářství
 • zpracování provozních řádů
 • zpracování havarijních plánů
 • zpracování žádosti o vodoprávní rozhodnutí (vypouštění odpadních vod, odběry vod)
 • zpracování auditu vodního hospodářství
 • vypracování povodňových plánů
 • analýzy rizika a plány intenzifikace ČOV
Řeší: Divize expertizy a EMS, Divize odpady

5. Chemické látky
 • označení obalů chemických látek a chemických přípravků
 • školení zaměstnanců
 • bezpečnostní listy
 • zpracování bezpečnostních pravidel
 • vypracování protokolu dle Zákona číslo 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií
 • nakládání s chemickými látkami
 • bezpečnostní program podniku - prevence závažných havárií
Řeší: Divize expertizy a EMS

6. Ochrana ovzduší
 • zpracování poplatků za znečišťování ovzduší
 • vedení provozních evidencí
 • zajištění rozptylových studií emisí látek do ovzduší, emisí hluku a vibrací
 • zpracování provozních řádů zdroje
Řeší: Divize expertizy a EMS, Divize odpady

7. Posudky, studie, poradenství
 • vypracování znaleckých posudků - nakládání s odpady a oceňování ekologických škod
 • vypracování studií a posudků v oboru ochrany životního prostředí
 • provádění biologického hodnocení podle §67 Zákona o ochraně přírody
 • pomoc při vyhledávání optimálního zdroje a způsobu financování ekologických projektů z prostředků SFŽP, FNM, resortních ministerstev, fondů Evropské Unie
 • poradenství při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek
Odpovědní řešitelé: Ing. Karel Bičovský

8. Školení a vzdělávání v oblasti životního prostředí

Řeší: Divize expertizy a EMS

9. Technická pomoc a poradenství při přípravě žádosti o dotace z Operačního programu životní prostředí

V návaznosti na vyhlášení "Operačního programu životní prostředí" pro období 2007-2013 a jednotlivé výzvy pro stanovené prioritní osy, nabízí CZ BIJO a.s. pomoc při zpracování žádostí o dotaci ze zdrojů EU a při přípravě konkrétních projektů.

Součástí pomoci je též zajištění odborných stanovisek a podkladů k vlivu připravovaného investičního záměru na životní prostředí, vypracování studií proveditelnosti a analýz rizika, zastupování (na základě mandátní smlouvy) při jednáních s administrátory programu i s dalšími dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Rozsah kooperace vyplyne ze vstupních jednání se zákazníkem (investorem), které proběhnou plně v režii CZ BIJO a.s.

Tato služba je určena pro:
 • podnikatelské subjekty
 • neziskové organizace
 • obce a města
 • případně další subjekty, které mohou žádat o dotaci z EU.

Pro oblast starých ekologických zátěží (prioritní osa 4.2.) nabízíme dále pomoc se zajištěním kofinancování a s řešením právně technických aspektů vyplývajících z neřešených vlastnických vztahů ke kontaminované lokalitě (skládce) atd.


Odpovědní řešitelé: Ing. Karel Bičovský, Marta Tallová

10. Zpracování hodnocení rizik ekologické újmy

Komplexní zpracování Hodnocení rizik ekologické újmy (základní i podrobné) :
 • vstupní posouzení/audit společnosti
 • zajištění dalších potřebných vstupních údajů (mapové, geologické, hydrogeologické, přírodní podmínky, vypracování scénáře možné ekologické újmy ad.)
 • vlastní hodnocení rizik dle NV 295/2001 Sb. a Met. pokynů MŽP
 • návrh preventivních opatření
 • návrh finančního zajištění
Řeší: Divize expertizy a EMSCZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019