Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


ZJIŠŤOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE - AUDITY, PRŮZKUMY, ANALÝZY RIZIKA

Obvyklým předstupněm sanačních prací je identifikace, kvantifikace a ocenění ekologické zátěže. Služby popsané v této části nabídky lze samozřejmě provádět i zcela nezávisle na dalších (sanačních) záměrech zákazníků.

Ekologické zátěže představují jeden z významných faktorů znehodnocení nemovitostí - pozemků, budov, areálů a současně faktor omezující jejich využití. Náklady na odstranění ekologických zátěží jsou nemalé a mohou i převýšit tržní cenu objektu. Tento aspekt zvláště vyniká při vlastnických převodech takovýchto nemovitostí. Komplikacím vzniklým podceněním ekologického rizika lze předejít včasným a kvalifikovaným zjištěním a oceněním ekologické zátěže.


Naše nabídka v této oblasti zahrnuje :
 • dílčí ekologický audit zátěže podzemních vod, horninového prostředí a zemin
 • geologické a hydrogeologické posudky a expertizy
 • geochemické a hydrogeologické průzkumy, hodnocení kontaminace výrobních objektů, technologických zařízení, pozemků a skládek
 • posuzování a hodnocení závazků výrobních a zemědělských podniků, vyplývajících z ekologických zátěží
 • analýzy rizika
 • zpracování základního, případně podrobného hodnocení ekologických rizik dle zákona č.167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě a dle Nařízení vlády č.295/2011 Sb.
 • monitoring podzemních i povrchových vod areálů závodů a skládek
 • pomoc při právním, technickém a finančním hodnocení a řešení ekologických zátěží bez majitelů (podniky v likvidaci, zrušené průmyslové a zemědělské státní podniky, černé skládky)
 • návrhy, koncepce a projekty nápravných opatření
 • studie proveditelnosti sanačního zásahu
 • soudně-znalecké posudky pro oceňování ekologických škod

Řeší: Divize expertizy a EMS


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019